contractació

Contractar 1rcoop vol dir apostar per l’economia social i solidària.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

La disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, regula aquests tipus de contractes i destaca que:

$

L’Administració pública està obligada a acordar quin serà el % mínim de contractes que reservaran.

$

Qualsevol contracte pot ser qualificat de reservat.

$

S’habilita i es regula expressament la possibilitat de dividir en lots qualsevol contracte i fer lots reservats per a Empreses d’Inserció.

EMPRESA PRIVADA

$

Responsabilitat social de l'empresa. Contractar Empreses d’Inserció facilita el compromís amb la RS, ja que permeten la inserció sociolaboral de persones en situació d’especial risc.

$

Acompanyament personal de cada persona jove treballadora. Possibilita a les empreses contractar persones formades, preparades i acompanyades per professionals.

$

Serveis més econòmics perquè compartim la inversió Els serveis compten amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant bonificacions.

977 551 109 / 628 837 948

info@primercoop.cat